• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

 کلّه ای که پر کاه باشد ظلم میکند، نه کلّه آدمیزاد!

مجموعه : شعر و داستان

 کلّه ای که پر کاه باشد ظلم میکند، نه کلّه آدمیزاد!

داستان کلّه ای که پر کاه باشد ظلم می کند، نه کلّه آدمیزاد

 

داستانهای جالب

روزی رهگذری از باغ بزرگی عبور می کرد، مترسکی را دید که در میانه باغ

ایستاده و کلاهی بر سر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر ثمرات باغ است.

رهگذر گفت:تو در این بیابان دلتنگ نمی شوی؟ مترسک گفت:نه، چطور؟

روزگار برایت تکراری نیست؟

 

 

چه چیزی تو را خوشحال می کند؟ مترسک گفت:راست می گویی من هم

گاهی از اینکه دیگران را بترسانم و آزارشان بدهم هیجان زده می شوم و

خوشحال.

 

مترسک گفت:نه تو نمی توانی ظلم کنی و یا از آزار دیگران خوشحال

بشوی.

 

 

رهگذر علت را پرسید مترسک گفت:کلّه من پر کاه است و کلّه تو پر مغز

آدمی. برترین مخلوق عالم، مغز و ظرف ذهن توست. تو نمی توانی مثل

من باشی. مگر اینکه کله ات پر کاه باشد.